Polityka prywatności

Dane osobowe i polityka prywatności serwisu BezpieczneUzywane.pl

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DevDesign Robert Rutyna wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: os.Jagiellońskie 30/27, 63-000 Środa Wlkp, NIP: 7861658791. W sprawie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: kontakt@bezpieczneuzywane.pl, poczty tradycyjnej: os.Jagiellońskie 30/27, 63-000 Środa Wlkp, lub pod numerem telefonu: +48 793 062 608.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 • w celu realizacji zamówionych przez Użytkownika usług lub realizacji postanowień umowy.
 • W celu świadczenia Usług dostępnych w Serwisie, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • W celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcji dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane dane osobowe w, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • W celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, historia
  i aktywność związana z naszą komunikacją z Użytkownikiem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności w celu dotarcia do Użytkownika z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego.
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 1. Kategorie odnośnych danych osobowych. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
 • dane kontaktowe i dane osobiste (adres e-mail)
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.
 2. Czas przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 5 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 1. Niektóre dane mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Wynajmującego – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 2. Dane dotyczące zamówień usług płatnych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
 3. Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
 4. Odbiorcy danych osobowych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 • Dostawcy usług księgowo-podatkowych (biuro rachunkowe).
 • Podwykonawcom i organizacjom współpracującym z nami lokalnie.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą. Na podstawie RODO masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.
 1. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 2. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 3. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.
 2. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 1. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl.
 2. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl.

 1. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@bezpieczneuzywane.pl.
 3. Skarga do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).